Redakcja wydania papierowego

Waldemar Kuligowski – redaktor naczelny (kuligowski@czaskultury.pl)

Krzysztof Hoffmann – redaktor wykonawczy (krzysztof.hoffmann@czaskultury.pl)

Barbara BrzezickaPiotr Dobrowolski, Maciej Duda, Wojciech Hamerski, Klara Kemp-Welch, Lucyna Marzec, Andrzej Marzec, Magdalena Radomska, Almantas Samalavičius, Marek Wasilewski

Rada naukowa

prof. Barbara Cassin
Centre national de la recherche scientifique, Académie Française

prof. Luise von Flotow
University of Ottawa

prof. Chris Hann
Max Planck Institute of Social Anthropology, Halle

prof. dr hab. Marek Krajewski
Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Gustavo Lins Ribeiro
Universidad Autónoma Metropolitana – Lerma, Mexicop

prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Współpracują

Agata Araszkiewicz, Jerzy Borowczyk, Rafał Grupiński, Ula Kijak, Emilia Kledzik, Michał Larek, Anna Pamuła, Edward Pasewicz, Dariusz Sośnicki, Joanna Roszak, Justyna Zimna

Wydanie internetowe

Joanna B. Bednarek, Piotr Dobrowolski, Jacek Kozłowski, Justyna Knieć, Marcin Małecki, Iwona Ostrowska, Agata Rosochacka

Korekta

Hanna Antos, Sylwia Chojecka, Anna Grześ, Adriana Janisiewicz, Monika Stanek

Opracowanie graficzne

Irek Popek

Wydawca

Ryszard Czapara

Zasady etyczne:

Czasopismo „Czas Kultury” jest platformą wymiany myśli naukowej, niedyskryminującą ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie, rasę, narodowość czy niepełnosprawność oraz nieakceptującą publikacji, które nie odzwierciedlają tych zasad.

Standardy etyczne stosowane są na każdym z etapów powstawania pisma i dotyczą wszystkich stron zaangażowanych w publikację każdego wydania: autorów, redaktorów, wydawcę i recenzentów naukowych.

„Czas Kultury” dokłada wszelkich starań, by realizowane w procesie wydawniczym standardy etyczne spełniały wytyczne Committee on Publication Ethics (COPE).

Poniżej publikujemy podstawowe zasady postępowania oraz oczekiwania wobec zaangażowanych w publikację stron.

 Obowiązki redakcji i wydawcy:

 • postępowanie w sposób wyważony, obiektywny i uczciwy, bez dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów;
 • akceptowanie nadesłanych manuskryptów wyłącznie na podstawie ich wartości merytorycznej, zgodnej z polityką pisma, a nie waloru komercyjnego lub jakiegokolwiek innego aspektu pozamerytorycznego;
 • przestrzeganie procedur w przypadku skarg o charakterze etycznym lub jakimkolwiek innym. Umożliwienie autorom udzielenia odpowiedzi i składania skarg;
 • rozpatrywanie wszystkich skarg oraz zachowanie dokumentacji związanej z takimi przypadkami.

Obowiązki recenzentów:

 • pomoc w poprawie jakości publikowanych artykułów poprzez obiektywne i terminowe przeglądanie zgłoszonych tekstów;
 • informowanie redakcji o podejrzeniach związanych z praktykami plagiatu;
 • informowanie redakcji o konfliktach interesów (finansowych, instytucjonalnych lub innych) między recenzentem a autorem oraz, w konsekwencji, gotowość do wycofania się z procesu recenzyjnego;
 • zachowanie poufności wszelkich informacji dostarczonych przez redaktora lub autora;
 • nieprzechowywanie (w wymiarze innym niż niezbędny do przeprowadzenia procesu recenzji) ani niekopiowanie zgłoszonych tekstów.

 

Obowiązki autorów:

 • przesłanie tekstu jest równoznaczne z deklaracją, iż nie on jest brany pod uwagę lub przyjęty do publikacji w innym miejscu;
 • cytowanie źródeł, w których fragmenty zgłoszonego tekstu pokrywają się z istniejącymi już publikacjami autora;
 • zgłaszanie wszelkich potencjalnych konfliktów interesów, które mogłyby wywierać niepożądany wpływ na obowiązki autora na którymkolwiek etapie pracy nad tekstem;
 • współpraca z redaktorem i wydawcą w celu opublikowania koniecznych uzupełnień, sprostowania albo wycofania tekstu;
 • dopilnowanie, by wszelkie badania z udziałem ludzi lub zwierząt były zgodne z krajowymi, lokalnymi i instytucjonalnymi przepisami;
 • szacunek wobec prywatności.

Postępowanie w przypadku zachowania nieetycznego:

 • zachowania tego rodzaju mogą zostać zidentyfikowane i przedstawione przez redaktora i wydawcę w dowolnym momencie;
 • redaktor lub wydawca winien gromadzić dowody w sprawie, bez formułowania przedwczesnych zarzutów;
 • niewielkie wykroczenie może być rozpatrywane bez potrzeby szerszej konsultacji. Autor powinien mieć możliwość udzielenia odpowiedzi na wszelkie zarzuty;
 • poważne naruszenie standardów może wymagać powiadomienia interesariuszy, o czym decydują redaktor i wydawca;
 • efekt podjętego postępowania może przyjąć formę dyscyplinującego listu do autora lub recenzenta bądź opublikowania oficjalnej informacji zawierającej szczegółowe dane o niewłaściwym postępowaniu. Innym skutkiem może być powiadomienie pracodawcy bądź innych zainteresowanych podmiotów, a także wycofanie tekstu z publikacji;
 • w uzasadnionych, skrajnych przypadkach sprawa może zostać zgłoszona organom odpowiednim do jej rozpatrzenia.

Redakcja nie pobiera opłat za publikację artykułu.

„Czas Kultury” dokłada wszelkich starań, aby standardy etyczne stosowane w procesie wydawniczym były zgodne z wytycznymi Komitetu Etyki Publikacji (COPE).

Informacja o praktykach recenzenckich:

Recenzentami czasopisma „Czas Kultury” są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowany jest redaktor naczelny.

Redakcja „Czasu Kultury” oświadcza, że w 2011 roku wdrożyła procedurę zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma „Czas Kultury” wprowadziła odpowiednie procedury:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Przyjęte przez czasopismo „Czas Kultury” w 2011 roku praktyki recenzenckie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Przy procedurach recenzenckich uwzględnia się model tzw. „double-blind review proces”: autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 4. Recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących:

2012

Jerzy Fiećko, Piotr Piotrowski, Ryszard K. Przybylski,

2013

Jerzy Biniewicz, Marian Golka, Jacek Kurczewski, Jacek Nowakowski, Galina Sklarjenko, Paweł Zajas,

2014

Wojciech Dohnal, Jacek Gutorow, Emilia Kledzik, Juraj Buzalka, Roman Kubicki, Adam Lipszyc, Wiera Meniok, Maciej Michalski, Anna Nacher, Andrzej Skrendo, Paweł Tański, Ewa Wiegandt, Anna Wieczorkiewicz

2015

dr hab. Piotr Celiński, prof. dr hab. Jacek Fabiszak, prof. dr hab. Jerzy Fiećko, dr hab. Arleta Galant, dr Arkadiusz Kalin, prof. dr hab. Jerzy Kochan, prof. dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. dr hab. Roman Kubicki, prof. dr hab. Adam Labuda, prof. dr hab. Piotr Marciniak, prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, dr Jan Rybicki, dr hab. Paweł Tański

2016

prof. dr hab. Marek Krajewski, dr hab. Kazimierz Mrówka, dr hab. Marta Smolińska, dr hab. Paweł Tański, dr. hab. Roman Kubicki, dr hab. Michał Kuziak, dr. hab. Krzysztof Podemski, dr hab. Jerzy Kochan, dr hab. Bartosz Korzeniewski, prof. dr hab. Zbigniew Libera, dr hab. Barbara Weigl, dr hab. Katarzyna Kuczyska-Koschany, prof. dr hab. Ryszard K. Przybylski

Wersją pierwotną czasopisma „Czas Kultury” jest wersja papierowa. Wydania „Czasu Kultury” dostępne są w formie elektronicznej w zakładce Wydawnictwa oraz w bazie Central and Eastern European Online Library.

Archiwizacja i dostęp do wydań cyfrowych „Czasu Kultury”:

 • redakcja tworzy kopie zapasowe wszystkich treści czasopisma i archiwizuje je w wydzielonej bazie elektronicznej;
 • strona www czasopisma umożliwia dostęp do opublikowanych treści archiwalnych; dotychczas sporządzono i udostępniono cyfrowe wersje wydań z lat 1985–1989 oraz od 2003 roku do wydań najnowszych, planuje się dalsze prace archiwizacyjne i udostępnienie wersji cyfrowych wydań z lat 1990–2002;
 • treści udostępniane są zgodnie z polityką czasopisma: ostatnie 5 roczników w dostępie płatnym, roczniki starsze niż 5 lat – bezpłatnie.