Regulamin

1. Sklep internetowy, zwany dalej „Sklep” działający pod adresem http://sklep.czaskultury.pl, prowadzony jest przez Stowarzyszenie Czasu Kultury, ul. Święty Marcin 49a, 61-806 Poznań, KRS 0000240778, NIP 779-20-88-585.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony http://sklep.czaskultury.pl.

4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. O niedostępności towaru Klient jest informowany.

6. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej.

10. Klient płaci za zamówiony towar za pośrednictwem systemu PayU.

11. Towar wysyłany jest po otrzymaniu informacji z systemu PayU o dokonanej płatności za zamówiony towar.

12. Na terenie Polski i za granicą koszty przesyłki pokrywa Klient według aktualnego cennika Poczty Polskiej.

13. Zgodnie z Ustawą z 2.03.2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.00.22.271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

14. Zwroty są przyjmowane tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, która zostanie zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

15. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w wydawnictwie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu wraz z fakturą na adres ul. Fiołkowa 5, 61-478 Poznań. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

16. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

17. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

18. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych czaskultury.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

19. Umowę zakupu może zawrzeć osoba pełnoletnia, natomiast osoby niepełnoletnie – jedynie za wiedzą i pełnym nadzorem prawnego opiekuna.

20. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.